Trường 08/11/2013

Hướng dẫn về các cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp

http://thcsphongphu.mgd.edu.vn/vn/content/dayvahoc/thongbao/thong-bao-ve-cuoc-thi-van-dung-kien-thuc-lien-mon-de-giai-quyet-cac-tinh-huong-thuc-tien-va-cuoc-thi-day-hoc-theo-chu-de-tich-hop_44020.aspx
Trường THCS Phong Phú